Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ABCD LABZ УСЛУГИ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ABCD LABZ предоставя услуги на клиентите си посредством сайта ABCDlabZ.bgТези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона резервирам потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на /ABCDlabZ.bg/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. След кликане на бутона „резервирай“, потребителите се съгласяват да ползват играта „Смарт Лаб” и/или прилежащата й Парти зона. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на резервацията си и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

4. ABCD LABZ си запазва правото да направи отказ от предоставяне на стаите за ползване. При липса на свободни часове, в рамките на 48 часа, екипът на ABCD LABZ уведомява потребителя/клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ABCD LABZ, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от играта или чрез заместваща резервация.

5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


2. ПОЛЗВАНЕ НА СТАИТЕ

1. Стаите се ползват не по-рано от 10 минути от посоченото време в таблицата за резервации. Потребителят е длъжен да спазва, посочения краен времеви срок на резервацията и в рамките на това време да напусне помещенията.

3. ЦЕНИ

1. Цените, посочени на сайта са крайни цени. Те не включват допълнителни услуги като: украса, кетъринг, сервиз, анимация, професионално озвучаване.

2. Всеки клиент плаща 30 лв. капаро при направена резервация.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за вярно/невярно подадени данни за контакт.

2. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /ABCDlabZ.bg/.

3. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ABCD LABZ се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ABCD LABZ услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ABCD LABZ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

4. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, електронен адрес, и да плати цената на услугата.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ABCD LABZ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги

2. ABCD LABZ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

3. ABCD LABZ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

4. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

5. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ABCD LABZ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адресinfo@abcdlabz.bg.
ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ABCD LABZ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

6. ABCD LABZ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ABCD LABZ

7. ABCD LABZ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

1. ABCD LABZгарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
2. ABCD LABZ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информацияABCD LABZ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

7. ИЗМЕНЕНИЯ

1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ABCD LABZ , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

8. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

2. Интернет ABCDlabZ.bg е собственост на ABCD LABZ.

3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ABCD LABZ, съобразно българското законодателство.